Mer än bara färg & form – Det grafiska arbetet lägger grunden för din digitala lösning där samspelet mellan produkt och användare är avgörande.

Skapa en helhetsbild för rätt prioriteringar

Varje projekt börjar med en förstudie vars syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat projekt. Vi kartlägger samband & konkretiserar projektet så att rätt beslut kan fattas.

Fatta medvetna designbeslut

Genom enkla flöden, tydlig layout & välgenomtänkta interaktionsmönster gör vi lösningar som är enkla att använda & kostnadseffektiva att utveckla. Med användaren i fokus minimerar vi riskerna för att onödig funktionalitet utvecklas.

Färg & form

Mejsla ut grafiska skisser som på ett överskådligt men detaljerat sätt illustrerar den digitala lösningen. De grafiska skisserna tjänar ofta som underlag för fortsatt utveckling av lösningen.